استان مازندران

میدان کیاکلاه - کیلومتر سه جاده کیاکلاه - شهرک صنعتی منصورکنده - واحد B2 - شرکت صنایع استیل البرز

تلفن:  32073317-  32073316-011                  فاکس: 32073039-011