استان آذربایجان شرقی

تبریز - ابتدای جاده صوفیان - ابتدای جاده مایان - انتهای کوچه یاس - شرکت صنایع استیل البرز

تلفن: 2867389-0411                 فاکس: 2867392-0411