استان خراسان

دفتر فروش مشهد: مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق 38 ، تقویه 7 ، شرکت صنایع استیل البرز
تلفن:36234866-051 36228393-051 فاکس: 36228141-051